Savukrt autopaniekam, kuram ir pirm (zemk) BM klase, cena par octa bija robežs no 290-760 latiem.
Sistma sastv no 17 riska klasm: pazeminta riska jeb bonus klases.-17.Aj gadjum tiks papildints "bonus-malus" klase.Secinjums Apdroinanas sabiedrbas ir ieinterestas pieredzjuajsvadtjiem, kuri ilgu laiku vadju transportldzekli.Gadjumos ja autoavrijas rezultt noteikta dalt atbildba, BM samazinjums tiks piemrots visiem iesaisttajiem transportldzeka paniekiem.Aprint BM klase ir spk 1 gadu (kas tiek rints no attiecg gada ptembra ldz nkam gada gustam) un tiek prskatta katra gada ptembr. .Ja uz veco automanu ir noteikta Malus riska klase, piemram BM2, kda BM klase tiks piemrota sldzot pirmo apdroinanas lgumu jaunajai automanai?Kopum augstkajs bonus-malus (7.-17.) klass, kurm var tikt piemrota.Par pamatu BM klases aprinam tiek emta auto panieka vai tiesisk valdtja apdroinanas vsture par pdjiem 11 gadiem.BM sistma sastv no 17 riska klasm, kuras nosaka apdroinanas risku, sldzot apdroinanas lgumu:.5.klase paaugstinta riska klase;.17.klase pazeminta riska klase;.klase skuma klase bez noteikta riska, kas pienkas jebkuram transporta ldzeklim, kam octa polise tiek pirkta pirmo reizi.Dus parametrus var emt vr apdrointji, kuri bez BM klases, aprinot octa cenu, var vrtt vl citus riska apstkus.Malus klas 93318 ogad pret 83863 pagjuaj gad.BM klase tiek samazinta, ja krtj aprinu period apdroinmais ir izraisjis ceu satiksmes negadjumu(us).
Tas attiecas ar uz negadjumiem, kurus ir izraisjusi cita persona, bingo bonus bingo kurai uzticts bonus 3 way camera mount (gpafaem 001) lietot spkratu.
Tomr tas vairk ir signls nevis tam, ka cenas tirg ir prk augstas, bet gan faktam, ka ds autopanieks k klients apdrointjam ir riskants, jo iespjamba, ka tiks izraisti ceu satiksmes negadjumi un bs jveic izmaksa cietuajiem no octa polises, ir oti liela.Saska ar lgumu, nav server for casino malta nekdu ierobežojumu par to personu skaitu, atzina par automanas vadbu.Autopanieka BM pozciju ietekm tikai prkpumi, kuru rezultt iestjies apdroinanas gadjums.BM klases noteikanai nav tieas saistbas ar autovadtja uzkrto prkpumu uzskaites punktu skaitu.Bet, ja vadtjs provoc negadjumu, klase nokrits ldz.O pienkumu nosaka federlais likums "Par osago".K MSC piemro ierobežotu apdroinanu?Ja 12 mneu laik autovadtjs nav apdroints osago, tad informcija par viu SAR datu bz tiek automtiski atiestatta.Piemram, ja automanas panieks ir vrs, bet avriju ar automanu, kas reistrta uz vra vrda, ir izraisjusi sieva, konkrtais negadjums ietekms vra BM klasi, jo t tiek piemrota transportldzeka paniekam.Kas ir Bonus Malus klase?Vi ir atbildgs par "ienesgu" autovadtju pieiranu un sodu tiem, kuri bieži nonk negadjum.Viens no koeficientiem ir "bonus-malus" klase.