bonus eller tantiem

Här skriver också vår expert Tomas Carlsson inlägg.
Bonus inom musikbranschen kan betyda att till exempel att ett musikalbum innehåller en extra låt, som inte finns med på alla utgåvor.
Bokslut och årsredovisning, i bokslutet uppskattas och beräknas de personalkostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.Personalkostnader avseende bonuslön (bruttolön och arbetsgivaravgifter.m.) i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.Exempel: bokföra upplupen kostnad för bonuslön till anställda (bokslut).Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.Många som omfattas av rörlig lön eller belöningssystem upplever det som motiverande.Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel.Begreppen när det gäller rörliga lönedelar är inte enhetliga och det finns inga generella system.Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt.Det är inte heller något du kan kräva.Ibland kan utbetalningen till exempel vara beroende av när en kund betalar och ibland kan det vara månadsvis eller årsvis.I lönekörningen gjordes en utbetalning av bonus med 100 000 SEK till varje enskild anställd och detta innebär en total ersättning om 1 msek.Du och din arbetsgivare kan ha ett avtal där din arbetsgivare förbinder sig att ge belöning i form av lön när du gör ett bra arbete, till exempel prestationslön och resultatlön, provision, bonus.Tantiem är i princip samma sak som bonus, men med den skillnaden att tantiem bara betalas till personer i ledande ställning.Utbetalningen av bonus sker först år 2010 och därför bokförs en upplupen kostnad under år 2009 för intjänad bonus.Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal.
Vinstdelning, vinstdelning (kan ibland även kallas bonus) innebär att du kan få ta del av företagets ekonomiska vinst.
Den avdragna preliminärskatten redovisas i en skattedeklaration för arbetsgivare och skall betalas till skatteverket.Observera att när förmåner, till exempel rörlig lön, som lagts ut ensidigt av arbetsgivaren ska förändras, så ska arbetsgivaren alltid först förhandla om det med Unionens lokala klubb eller fackliga representant.Ett bonus creditkort bonussystem får inte leda till fusk, ogentligheter eller till andra åtgärder som är skadliga för en redovisningsenhet på lång sikt.Bonus är latin och betyder god.Ett bonussystem innebär vanlitgvis att bonuslön utgår med en viss procentsats av den omsättning eller vinst som en redovisningsenhet eller en resultatenhet presterat under en period och att denna totala bonuslön fördelas mellan de personer som ingår i bonussystemet.En redovisningsenhet måste betala sociala avgifter på bruttolönen och bonus kan även utgöra underlag för avsättningar till tjänstepension men bonuslön är normalt inte semesterlönegrundande.