3, skall anledningen till det roulette tricks illegal uppges vid sammanträdet.
En borgenär förlorar sin rätt till utdelning, om han inte gör anspråk på medlen inom två år räknat från det att förvaltaren har anmält till rätten att han har skickat medlen till borgenären.Egendomen får också säljas på annat sätt, om förvaltaren anser att det är fördelaktigare för boet.601 : I ärende om resning avseende beslut om försättande i konkurs har med stöd av 58 kap 6 3 st RB föreskrivits att förvaltaren i konkursen inte fick försälja boets egendom i andra fall än som anges i 8 kap 3 konkurslagen.441 : Återvinning i konkurs.5 När avbetalning har skett på en fordran för vilken flera freespins utan insattningskrav är solidariskt ansvariga och utdelning till borgenären enligt 4 skall beräknas på ett högre belopp än den återstående fordringen, skall utdelningen beräknas gemensamt för borgenären och en medgäldenär som har en regressfordran.Har säkerheten överlämnats till någon som är närstående till gäldenären dessförinnan men senare än två år före fristdagen, går den åter under angivna förutsättningar, om det inte visas att gäldenären varken var eller genom åtgärden blev insolvent.Rätten skall med högst två veckors mellanrum hålla förhandling för att pröva om den som är intagen i häkte fortfarande skall vara häktad.
14 Avskrivs konkursen enligt 10 kap.
Sådant samtycke av gäldenären som sägs i första stycket 1 krävs inte, om gäldenären har avvikit eller på något annat sätt håller sig undan.Uttagen skall anges i förvaltarens slutredovisning.HD har lämnat besvären utan åtgärd, sedan parterna underrättats om att fråga härom uppkommit.Är gäldenären en juridisk person och finns flera ställföreträdare, behöver bouppteckningsed inte avläggas av en sådan ställföreträdare vars edgång förvaltaren anser sakna betydelse för boutredningen.10 a Om företagsrekonstruktion pågår enligt lagen ( 1996:764 ) om företagsrekonstruktion, skall en borgenärs ansökan om konkurs, i fall gäldenären begär det, förklaras vilande i avvaktan på att företagsrekonstruktionen upphör.2 Har gäldenären drivit en rörelse, får förvaltaren, hur mycket bonus på q8 om det lagligen kan ske, fortsätta rörelsen för konkursboets räkning i den mån det är ändamålsenligt.I fråga om en sådan säkerhetsåtgärd tillämpas vad som gäller om kvarstad för fordran som beviljas enligt 15 kap.14 och 15 konkurslagen (1987:672).2 Ikraftträder Lag (2015:711) om ändring i konkurslagen (1987:672) Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr.Betalas medel ut i förskott till borgenären, sker beräkningen efter kursen på betalningsdagen.6 Tvister mellan förvaltaren och gäldenären eller annan i frågor som avses i 4 och 5 skall prövas av tillsynsmyndigheten på ansökan av förvaltaren, en borgenär, gäldenären eller en underhållsberättigad.I andra fall än de som avses i första och andra styckena skall borgenären styrka sin behörighet att begära gäldenären i konkurs.Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar om en säkerhet är betryggande och därigenom utgör konkurshinder.
Den domstol som har att pröva en fråga om utdelning eller efterutdelning får bestämma tilläggsarvode till förvaltaren för arbete i anledning av handläggningen av frågan vid domstolen.